คำไหว้ครูของเจ้าพระยาเสด็จพระสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)

     ข้าพเจ้า  ขอประณตน้อม  ศิรวันทนาการ  แต่ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณปกติการุณยภาพ  ในศิษย์สานุศิษย์ทั้งปวง  ว่าโดยย่อเป็นสามประการ  คือ

          เมตตาคุณ  มีจิตปรารถนาและพยายาม  เพื่อชักนำให้ศิษย์ประพฤติดี  มีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบ  และประกอบแต่ล้วนคุณประโยชน์  ประการหนึ่ง

          กรุณาคุณ  มีจิตปรารถนาและพยายาม  เพื่อขัดเกลาสันดานศิษย์  คือกำจัดความชั่วอันมัวหมอง  และเป็นมุลเหตุแห่งทุกข์  โทษภัยทั้งปวง  ให้ล่วงเสียประการหนึ่ง

          อนุสิฏฐิคุณ  มีจิตปรารถนาและพยายาม  พร่ำแจงแสดงเวทย์  ขจัดเหตุสงสัยให้ได้ความสว่าง  ประดุจนำไปด้วยดวงประทีป  เพื่อจะปลูกฝังความรู้  ไปไว้ในสันดานแห่งศิษย์  ให้เป็นผู้ฉลาดแหลมคมด้วยปัญญา  ประการหนึ่ง

          ขอท่านอาจารย์รับเครื่องสักการะ  อันข้าพเจ้าน้อมนำมา  และจงสำแดงซึ่งปกติคุณูปการ  แก่ข้าพเจ้า  ประดุจนายช่างหม้อ  ผู้พยายามกล่อมเกลา  เพื่อให้หม้อมีรูปร่างอันดีฉันนั้น  ข้าพเจ้าขอแสดงแก่ท่านอาจารย์  พร้อมทั้งกายและใจว่า  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความสดับ  เพื่อให้ได้รับโอวาทด้วยความเคารพอยู่ทุกเมื่อ

          ขอเดชะปูชนียาธิษฐานอันนี้  จงดลบันดาลให้  สติปัญญาของข้าพเจ้า  แตกประดุจหญ้าแพรกดอกมะเขือ  และให้งอกงามเจริญขึ้นโดยเร็วพลัน  นับแต่กาลวันนี้  ให้การศึกษาของข้าพเจ้า  เป็นผลสำเร็จอันดี  ดุจคำอธิษฐานฉะนี้  เทอญ

 

 

       บทคารวะ และอธิษฐาน

 

ว่าด้วยเรื่องระเบียบและวิธีการนวดในราชสำนัก  ข้าพเจ้าได้เรียนมาจาก

ท่านอาจารย์กรุด  ลูกศิษย์หลวงวาโย

ท่านอาจารย์ชิต  เดชพันธ์  บุตรชายคนเล็กของหมออินทร์เทวดา

ท่านอาจารย์หลวงรักษา  แพทย์ในราชสำนัก

ท่านอาจารย์พัว  หลายศรีโพธิ์  ลูกศิษย์หลวงลามเดชะ

ว่าด้วยเรื่องสัญญาณ 5  และมาตราส่วนองศา  ข้าพเจ้าขอระลึกถึงบรมครูมวยไทย  และบรมครูดาบไทย  ซึ่งท่านมีกำหนดกฏเกณฑ์และระเบียบศิลปะไว้คล้ายคลึงกัน  ทำให้ข้าพเจ้านำมาดัดแปลงเป็นหลักวิชา  ในการกำหนด  ตรวจองศาและกระดูกและโรคที่เกิดขึ้น  ตลอดจนลีลาท่านวดที่ใช้ในการรักษาโรค

ข้าพเจ้าได้ขอกราบนมัสการเทพดาบสทั้งร้อยแปดองค์ผู้ทรงฌาณ  ซึ่งได้มีท่านอาจารย์บรมครูชีวกโกมารภัจจ์  เป็นประธานอันประเสริฐ  และขอกราบนมัสการบรมครูทั้งหลาย  ที่กล่าวมาข้างต้นและเทวา  อนุญาตให้ข้าพเจ้าสอนศิษย์ให้รู้โรค  และรู้นวดเป็นยา  ที่จะแก้โรคทั้งหลาย  อีกทั้งขอเทวา  อนุญาตเขียนตำราหัตถเวช  เพื่อให้เป็นเครื่องสังเกตแก่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งปวง  ขออย่าให้ข้าพเจ้านี้  สอนผิดพลาดประการใด  ขอให้สอนได้แม่นยำและเที่ยงตรง  เหมือนดังบรมครูสอนเองทุกประการ  ขออานุภาพท่านบรมครูทั้งหลาย  ช่วยเมตตาปกป้องคุ้มครอง  และเชิดชูตัวข้าพเจ้าและศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย  ที่หมายจะดำรงศิลปะนวดไทยในราชสำนัก  ขอให้วิทยาการเผยแพร่กระจายไปทุกทิศานุทิศ  เป็นเกียรติศักดิ์อันพึงสัมฤทธิ์  แก่สถาบันอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) และประเทศไทยชั่วกาลนาน

ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอธิฐาน  ขอกุศลอันพึงมีจากการสอน   และการใช้ตำราหัตถเวช  ในการปลดเปลื้องทุกข์ของคนไข้  จงบังเกิดมีแก่ท่านเทพยดาและท่านบรมครู  อาจารย์ผู้มีคุณูปการอันยิ่งด้วยเทอญ

 อาจารย์ณรงค์สักข์  บุญรัตนหิรัญ

 

         บทสวดไม่ให้เข้าตัว
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง ปัจจะฆามิ
ธรรมมัง ปัจจะฆามิ
สังฆัง  ปัจจะฆามิ

         คาถาสวดก่อนนอน
ตั้งนะโม 3 จบ
สหะมุติ สมุหคโต เสมาตัง พัทธะสมายัง สหะนิตัมโพ เอวังเอหิ
นะถอด,โมถอน,พุทธคอน,ธาเคลื่อน,ยะเลื่อน หลุดลอยหาย
สะวาหะ สวาหาย